Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHRISTELIJKE UITVAARTZORG Ilya uitvaartzorg en Goedkope uitvaart.com<br /> ARNHEM GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ARNHEM ONDER NUMMER 52431592<br /> Artikel 1 ALGEMEEN<br /> 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart<br /> 1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt<br /> <br /> Artikel 2 OVEREENKOMSTEN<br /> 2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen Mondelinge goedkeuring is tevens bindend Ook wanneer er geen overeenkomst is getekend en toch werkzaamheden zijn uitgevoerd door Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com de overeenkomst bindend<br /> 2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst tot stand is gekomen23 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven, tenzij anders vermeld<br /> ARTIKEL 3 TIJDSTIP VAN LEVERING<br /> 3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeenkomstentussen opdrachtgever en Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats cq crematorium<br /> 3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van opdrachtgever, Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com en beheerder voorgenoemd<br /> <br /> ARTIKEL 4 Begroting<br /> 4.1 De begroting zal tenminste bevatten alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever dat opdrachtgever bekend is met de toepasselijke algemene voorwaarden via website of KvK een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd<br /> 4.2 Pr memorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding<br /> Optioneel De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen<br /> 4.3 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is gehouden zo mogelijk binnen 48 uur de werkelijke prijzen aan de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de prijzen van de desbetreffende dienstverleningen/of opdracht te betalen Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota van derden verstrekt Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is bevoegd om begeleidingskosten in rekening te brengen over deze nota<br /> 4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart<br /> De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgeververrekend45 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis en verzorging vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com<br /> <br /> ARTIKEL 5 TARIEVEN<br /> 5.1 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com verzorgt traditionele uitvaarten met bijbehorende tarieven, budget uitvaarten, exclusieve uitvaarten en kinderuitvaarten<br /> 5.2 De opdrachtgever ontvangt op verzoek een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten voor het aangaan van de overeenkomst<br /> 5.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen is de samenstelling van de overeengekomen diensten Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast<br /> 5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens<br /> <br /> ARTIKEL 6 BETALING<br /> 6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van de ontvangen begroting, mondelinge toezegging of mail met eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen veertien dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door Ilya, Elias en Goedkope uitvaar een bewijs van betaling verstrekt. Indien er geen begroting is opgesteld kan er geen bezwaar gemaakt worden door opdrachtgever van de hoogte van de kosten<br /> 6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com te zijn en behoeve betaalde voorschotten mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft op eerste verzoek aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com te voldoen<br /> 6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com<br /> 6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld<br /> 6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend<br /> 6.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Ilya, Elias en Goedkope-uitvaart.com als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag<br /> 6.7 Een betalingsregeling dient schriftelijk of via mail vastgelegd te worden door beide partijen De betaling dient binnen 3 maanden te zijn voldaan mits anders vastgelegd. Daarna zal artikel 66 van kracht zijn<br /> 6.8 Indien opdrachtgever na twee schriftelijke aanmaningen hetzij via mail of aangetekend niet de volledige nota heeft voldaan, is Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com gemachtigd om de zaak uit handen te geven aan derden. Alles kosten die hier uit voortvloeien zijn voor opdrachtgever<br /> <br /> ARTIKEL 7 VERZEKERINGEN<br /> 7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com verplicht zich de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en)7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Ilya, Elias en Goedkope uitvaart machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of dienst erfgenamen uitbetaald<br /> <br /> ARTIKEL 8 PERSONALIA<br /> 8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com tenzij anders is overeengekomen8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ilya, Elias en Goedkope uitvaartzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com worden verstrekt<br /> 8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com daaromtrent onverwijld te verwittigen<br /> 8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Ilya, Elias en Goedkope uitvaart. Com bevorderen, dat wijziging plaatsvindt Kan de onjuiste vermelding aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk In alle gevallen komen de kosten van wijziging voorrekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is<br /> <br /> ARTIKEL 9 DRUKWERKEN<br /> 9.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren Eventuele fouten in tekst(sten) komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens telefonisch heeft doorgegeven<br /> 9.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com verzorgd tenzij anders is overeengekomen<br /> 9.3 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is<br /> 9.4 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de aankondiging van overlijden tijdig worden afgegeven op een geschikt postkantoor Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com de uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen Indien Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever<br /> <br /> ARTIKEL 10 VOERTUIGEN<br /> 10.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag voor 1600 uur aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com kenbaar gemaakt te worden De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden10.2 Na annulering van of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1genoemd tijdstip, is de opdrachtgever gehouden aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com geen redelijke vergoeding te bepalen voor de door Ilya, Elias en Goedkope uitvaartgemaakte kosten<br /> <br /> ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID<br /> 11.1 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de opdracht<br /> 11.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingenaanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever11.3 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever<br /> 11.4 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove)nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kadet van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld<br /> 11.5 Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen<br /> 11.6 Schade door nalatigheid door familie bij thuisopbaring aan bv koeling is voor rekening van opdrachtgever<br /> <br /> ARTIKEL 12 OPONTHOUD<br /> 12.1 Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen<br /> <br /> ARTIKEL 13 KLACHTEN<br /> 13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moetenvolledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest<br /> 13.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com ingediend worden. Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht<br /> <br /> ARTIKEL 14 PARTIELE NIETIGHEID<br /> Indien 1 of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand in -plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefd de economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert<br /> <br /> ARTIKEL 15 PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER<br /> 15.1 De vestigingsplaats van Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten<br /> 15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing<br /> 15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Ilya, Elias en Goedkope uitvaart.com gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter<br />